ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตปี 2559 จากมูลนิธิ "อานันทมหิดล"