ข่าวทั่วไป

นิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัย ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัย ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ซุ้มกาชาด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ Download Application Walailak Channel และกิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

TOP