สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.วลัยลักษณ์