ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในนามมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดประดุ่หอม