ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในนามมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดประดุ่หอม

        อังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เชิญท่านเข้าไปที่วัดประดู่หอม
ทอดกฐินถวายเป็นพระราชกุศลดลเจิมจอม บุญกลมกล่อมสัมฤทธิ์ติดตามไป
        อานิสงส์บุญกฐินมิสิ้นสาย ย่อมคู่กายจ่อจิตพิศิษฏ์ใส
สรา้งถาวรวัตถุวัดพิพัฒน์ใจ ขอทุกท่านสุกสดใสร่มใบบุญ
   

 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในนามมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒) ณ วัดประดู่หอม หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างกำแพงวัด อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นๆ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการ ก่อให้เกิดความรักสามัคคีของนักศึกษาและพนักงาน มุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ควรถือปฏิบัติสืบไป

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดประดู่หอม

วันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๙.๓๐ น. สมโภชองค์กฐิน ณ วัดประดู่หอม
ชมหนังตะลุง สาววรรณ ศ.พร้อมน้อย

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุ สามเณร
เวลา ๐๙.๐๙ น. เคลื่อนองค์ผ้ากฐินตามจุดต่าง ๆ เข้าสู่วัดประดู่หอม
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร
เวลา ๑๑.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาอนิสงค์แห่งการทอดกฐิน ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีทอดผ้ากฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา ญาติโยม กรวดน้ำ รับพร เสร็จพิธีมวล.ทอดกฐินสามัคคีที่วัดประดู่หอม
   
     ทำบุญทอดกฐินด้วยสินทรัพย์ สิ่งได้รับคือสุขใจสดใสเสมอ
อานิสงส์คงได้ให้เจอะเจอ ชาตินี้ชาติหน้าเอ่ออิ่มด้วยบุญ
     ทอดกฐินสรา้งกำแพงแห่งวัดประดู่หอม ความดีย่อมแจ่มจ้ามาเนื่องหนุน
สะสมความดีมีไว้ได้ทุน จักทำให้อบอุ่นกรุ่นชีวา
     แปด พฤศจิกา เชิญประชาชวนพี่น้อง ร่วมทอดกฐินตามครรลองพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมพรักโมทนา สามัคคีถ้วนหน้าพาสังคม
     ประสานกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จะมากน้อยบุญรักษ์ให้สุขสม
ชาวนครฯ ชาวไทยใจเกลี่ยวกลม ร่วมทอดกฐินมือพนมพระพุทธา
     บุญย่อมนำฉ่ำชื่นระรื่นจิต จตุรพิธพรจงผ่องผาดดั่งปรารถนา
ทั้งส่วนตนส่วนครอบครัวทั่วมีมา รับถ้วนหน้าเอิบอิ่มยิ้มทั่วเทอญ
   
  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
อังคาร ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP