ข่าวการศึกษา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจทำกิจกรรมเพื่อสังคมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้ร่วมทำกิจกรรมและบริจาคเงิน จำนวน 4,000 บาท (ซึ่งเป็นเงินรายได้ที่นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจได้รับจากการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าในงานวลัยลักษณ์เกษตร์แฟร์ ปี 2559 โดยมี อาจารย์รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นหัวหน้าโครงการฯ มีนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 - 3 เข้าร่วม จำนวน 14 คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในโครงการฯ เข้าร่วม จำนวน 3 คน) ให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ บ้านเขาฝ้าย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่การทำงานจริงในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งมีการแข่งขันที่สูง นักศึกษาถือเป็นกำลังสำคัญที่ออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีจิตสำนึกที่ดี ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเสียสละ รู้จักอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวม เรียนรู้ที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือสังคมรอบข้าง และมีส่วนร่วมในการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนาให้คงอยู่สืบไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WBS2557/photos/?tab=album&album_id=1259875264103042

TOP