ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559