ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก และ ส่วนส่งเสริมวิชาการ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning: Classrooms of the Future” ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยมีหัวข้อและเนื้อหาการประชุมดังนี้

เนื้อหาของงานประชุมวิชาการ

Teaching and Learning
1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา

2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล

3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม

4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

5) การเรียนรู้จากการทำงาน

6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีการสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา

Education in the Changing World
1) Education Values and Values in Education

2) Education in the 21st Century

3) Communication and Meaning

4) Challenges and Innovations in Language Teaching and Learning

ผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงานวิจัย ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนบทความวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนดซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์ม ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://alc.wu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณพณิชา โสพรรณรัตน์, คุณนันทวัฒน์ ฟองมณี ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารบริหาร ชั้น 3 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567-3770, 0-7567-3771 โทรสาร 0-7567-3756


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://alc.wu.ac.th

TOP