ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาปริญญาเอก ม. วลัยลักษณ์ เผยแพร่บทความ ใน Walailak J Sci & Tech: Applied Chemistry

Walailak Journal of Science and Technology เล่มที่ 11 ปีที่ 13 (Volume 13 Number 11 November 2016) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความทางเคมีและวิศวกรรมเคมี จาก Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย PSG College of Technology ประเทศอินเดีย Institut National de Recherche en Génie Rural Eaux et Forêts ประเทศตูนิเซีย Auchi Polytechnic ประเทศไนจีเรีย มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลานครินทร์ และวลัยลักษณ์

บทความจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผลงานของ นายอิมรอน มีชัย นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรเคมี ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ และ ผศ.ดร. วรางคณา จุ้งลก ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิง ได้จาก wjst.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/67

TOP