ข่าวการศึกษา

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ดังนี้

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 น.ส. ประภัสสร จิตเที่ยง สอบในหัวข้อ การเตรียมตัวดูดซับสำหรับเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณ น้อยเพื่อวิเคราะห์ยาปราบวัชพืชในน้ำ เริ่มเวลา 09.00 น. ที่ห้อง 07204

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 น.ส. รัชชประภา คำเสน สอบในหัวข้อ การศึกษาการแสดงออกของตัวยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส ชนิด Bowman-birk inhibitors ที่แยกได้จากถั่วหรั่ง (Vigna subterranea) ในแบคทีเรีย Escherichia coli เริ่มเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 น.ส. กมลวรรณ ถนนทิพย์ สอบในหัวข้อ A Computational model for studying definitive endodermal differentiation of embryonic stem cell เริ่มเวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายสัณหณัฐ ดีสมุทร สอบในหัวข้อ การคำนวณเชิงขนานสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักแบบค่าคาดหวังสูงสุด เพื่อการประมวลผลภาพทางดาราศาสตร์ เริ่มเวลา 10.00 น. ที่ Center of Excellence for Ecoinformatics, อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

สำหรับการสอบของนักศึกษาคนอื่น ๆ จะ Update ให้ทราบวัน/เวลา/สถานที่ สอบให้ทราบในโอกาสต่อไป

TOP