ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม SER.Camp ครั้งที่ 1มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับ สาขาวิชาต่างๆ ภายในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดกิจกรรม SER.Camp#1 ในระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 1 เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรแก่นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ และเพื่อประชาสัมพันธ์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นรู้จักมากขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด ภาคใต้และประเทศ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จากโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกว่า 250 คน

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร กล่าวเปิดค่ายพร้อมแนะนำศักยภาพ ผลงานความสำเร็จของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรที่ผ่านมาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนายพันธดนย์ รอดแถม นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน

จากนั้นหัวหน้าสาขาวิชาประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมพูดคุยแนะนำสาขาวิชาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม SER.Camp#1 ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่กลุ่มเป้าหมายแล้วยังเป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้านอุปกรณ์ การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ทางวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่สมัครเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ของการเปิดรับสมัครนักศึกษา ในรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-20 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา จำนวนกว่า 150 คน และเป็นการฝึกฝนทักษะให้กับนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้นำความรู้มาขยายผลและถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP