นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม SER.Camp ครั้งที่ 1