ประกาศเชิญชวนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อเข้ารับเป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์