ข่าวทั่วไป

ประกาศเชิญชวนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อเข้ารับเป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อเข้ารับเป็นผู้บริหารองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยขอให้สถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและสนใจจะเสนอเป็นผู้จัดการกองทุนมหาวิทยาลัยให้ยื่นเอกสาร หลักฐาน เสนอต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียดตามขอบเขตงานที่จ้าง (Terms of Reference) บริษัทจัดการกองทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท้งนี้ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559

เอกสารแนบ

ขอบเขตงานที่จ้าง
เอกสารแนบ 1 แนวทางการนำเสนอผลตอบแทนกองทุนแต่ละประเภท
เอกสารแนบ 2

TOP