ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหัวหน้าส่วนแผนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนแผนงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ ครั้งที่ 3/2558 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 และครั้งที่ 3/2558 (ครั้งที่ 4) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นให้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป

TOP