ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปีฯ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดต่อเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลำดับความสำคัญการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ ส่วนแผนงานจึงขอเชิญคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และระยสั้น 1 ปี (พ.ศ.2561) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ซึ่งครั้งนี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2559  ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

เอกสารประกอบการสัมมนา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dpl.wu.ac.th/?p=714

TOP