ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม