Location

0 7567 3000

บริการนักศึกษา

WU book center

01/10/2559

3196

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University Book Center)1. จัดจำหน่ายหนังสือ  ตำราเรียนทั้งในและต่างประเทศ  หนังสืออ้างอิง  และเอกสาร  ประกอบการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยเน้นการให้บริการที่ตรงความต้องการของคณาจารย์  นิสิต  นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเขตชุมชนมหาวิทยาลัยลักษณ์
2. จัดจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน อาทิ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการจำหน่ายของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย บริการถ่ายเอกสาร และบริการเครื่องดื่มอาหารว่างเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการใช้บริการของศูนย์หนังสือฯ
3. รับเผยแพร่หนังสือ ตำรา หรือผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจากที่อื่นๆ ที่มีคุณค่าทางวิชาการ
4. จัดกิจกรรมด้านการแสดงหนังสือ  หรือการเสวนาเกี่ยวกับความรู้ในแง่มุมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ในเชิงการเรียนรู้
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน 

 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University Book Center)
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น.   เสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ปิดบริการ