เครือข่ายพัฒนานักศึกษา มอ.วิทยาเขตปัตตานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์