ข่าวทั่วไป

ประกาศขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษา 16,17,18

ด้วยส่วนพัสดุมีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาลักษณานิเวศ 16, 17 และ 18 ดังรายการต่อไปนี้
1.ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บานเปิด ราคาตู้ละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
2.โต๊ะอ่านหนังสือไม้ ราคาตัวละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
3.เก้าอี้พลาสติก ราคาตัวละ 80 บาท (แปดสิบบาทถ้วน)

กำหนดเวลาการขาย
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น หอพักลักษณานิเวศ 16
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น หอพักลักษณานิเวศ 17 และ 18

ขั้นตอนการขาย
1.ผู้ซื้อลงชื่อรับบัตรคิวและใบสั่งซื้อพัสดุ (บัตรคิวเริ่มแจกเวลา 09.00 น.)
2.เจ้าหน้าที่เรียกรายชื่อตามลำดับคิว (รอบละ 5 คิว กำหนดเวลาเลือกรอบละ 20 นาที คิวแรกเริ่มเรียกเวลา 09.10 น.)
3.ผู้ซื้อเลือกพัสดุที่ต้องการซื้อ
4.ผู้ซื้อยื่นใบสั่งซื้อพัสดุพร้อมชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการซื้อ (จำกัดรายการละไม่เกิน 5 ชิ้นต่อคน)
5.ผู้ซื้อขนย้ายพัสดุที่ตนเองสั่งซื้อมา ณ จุดที่กำหนดเพื่อรอตรวจสอบ
6.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนตามใบสั่งซื้อพัสดุและให้ผู้ซื้อลงชื่อรับพัสดุและต้องดำเนินการขนย้ายออกจากหอพักทันที สินค้าที่สั่งซื้อแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับคืนทุกกรณี

หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณา มัคราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ โทรศัพท์ 0 7567 3779เอกสารแนบ รูปครุภัณฑ์

TOP