ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAA 2017 เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA 2017) “Innovation for tomorrow’s world” ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานประชุมวิชาการ โดยลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อได้ที่เว็บไซต์ http://issaa.wu.ac.th/ สำหรับหัวข้อในการส่งบทคัดย่อด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คือ Plants Science and Technology, Fisheries Science, Animal Science and Technology, Food Science and Technology, และ Biotechnology รวมถึงหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการขอความกรุณาให้ท่านส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาภายในวันที่ 15 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ รศ.ดร.นฤมล มาแทน ประธานจัดประชุม ISSAA 2017 ที่Email: issaa.wu@gmail.com หรือโทรศัพท์ 075-672971

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://issaa.wu.ac.th/

TOP