ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAA 2017 เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์