ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายในพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     มาจากฟ้าเสด็จกลับประทับฟ้า
มหาราชาสถิตในใจทั้งผอง
มวลน้ำตาประชาไทยที่ไหลนอง
คือค่าของจงรักและภักดี

     "วลัยลักษณ์"นามพระราชทานสานมิ่งขวัญ
สำนึกมั่นพระมหากรุณาธิคุณบุญศักดิ์ศรี
พระคือผู้รวมความหวัง ทั้งหมดนี้
กี่เดือนปีล้วนประจักษ์ รัก นิรันดร์

     ถวายใจเป็นพระราชกุศลบุญล้นเกล้า
ถวายเจ้าชีวิตด้วยจิตมั่น
ถวายองค์ราชาเหนือราชัน
น้อมชีวันพลีกายถวายงาน

     สองเนตรพรายน้ำตาพร่างพลางเศียรน้อม
บังคมพร้อม ตั้งสัตย์ อธิษฐาน
ตามรอย พระบาท นาถภูบาล
สืบสาน ทำความดี ชั่วชีวิต

 

นางสาวกวินสรา สุดใจ
นักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ  สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ : ประพันธ์

 

 

           เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. ที่อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7 วัน) และปฏิบัติภาวนา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหารคณาจารย์พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วม ประมาณ 150 คน          โอกาสนี้ กิจกรรมก่อนพิธีการ นายสิทธิวัฒน์ เกลี้ยงกลม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้แสดงเดี่ยวไวโอลิน พร้อมกับการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนางสาวกานต์ชนก รุ่งเรืองยศ ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ การอ่านบทร้อยกรองถวายอาลัยโดย นางสาวกวินสรา สุดใจ และนายศักดิ์ดา ไชยภานุรักษ์ นักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศจุดเทียนธูปเครื่องทองน้อย  

          หลังจากนั้นพระครูสิริธรรมาภิรัต ประธานฝ่ายสงฆ์จากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้แสดงการปรารถธรรม  พระสงฆ์ 4 รูปสวดพระอภิธรรม  พระสงฆ์สวดสดัปกรณ์ ประธานฝ่ายสงฆ์นำปฏิบัติเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เป็นเวลา19 นาที จากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการลาดผ้าภูษาโยง  คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าสดัปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมร่วมกันกรวดน้ำ รับพรเป็นอันเสร็จพิธี

 

ประมวลภาพ

 


TOP