มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม 5ส ให้แก่บุคลากร ตามนโยบายของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์