ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม 5ส ให้แก่บุคลากร ตามนโยบายของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหน่วยพัฒนาองค์กร ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล” ณ ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากอาจารย์อภิชาติ ยิ้มแสง ผู้เชี่ยวชาญ อุตสาหกรรม & กรรมการตัดสินรางวัล 5ส แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เป็นวิทยากร โดยบรรยายในเรื่องแนวคิดการทำงานอย่างมีคุณภาพ และความอยู่รอดขององค์กร 5ส กับการพัฒนาองค์กรเพื่อลดความสูญเปล่าและความสูญเสีย หลักการและขั้นตอนในการทำระบบ 5ส แต่ละตัว และการเตรียมตัวเพื่อส่งเข้าประกวดรางวัล 5ส แห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมกว่า 80 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานะประธานกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดนโยบายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้นำเครื่องมือ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย) ซึ่งเป็นเครื่องมือคุณภาพที่มุ่งจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรทำงานด้วยสุขภาพกายและใจที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจริงจังภายใต้มาตรฐานเดียวกัน จนเป็นงานประจำและเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “องค์กรเปี่ยมสุข สมรรถนะสูง” ต่อไป

ประมวลภาพ

TOP