ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นั้น

เนืองจากมีผู้สมัครค่อนข้างมากจึงต้องใช้เวลาในการสรุปและประเมินผลคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

TOP