ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ทุนวิจัย : ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้สังกัดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม และการสนับสนุนเครือข่ายนักวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตลอดจนนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศ

สกว. จึงประกาศรับสมัครทุนระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รอบที่ 1/2560 โดยมีโจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือเพื่อแก้ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม และมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 e-mail: trfrri@trf.or.th โทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351-8353, 8380-8382 หรือ 0-2278-8226 เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th Facebook : https://www.facebook.com/trfrri , Line: @trfrri

อนึ่ง โครงการ พวอ. ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้สนใจแจ้งความประสงค์สำรองที่นั่งได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3566 , 0-7567-3565 , e-mail:dladdawa@wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rri.trf.or.th

TOP