ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ได้รับเชิญจากสมาคมโรงแรมกระบี่ เป็นวิทยากร Green Heart Training ที่ลันตา รีสอร์ทดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ได้รับเชิญจากสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากรในการสัมมนา Green Hearth Training ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมลันตา รีสอร์ท เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมุ่งให้ความสำคัญในการให้ความรู้ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวสีเขียว เพื่อพัฒนาเกาะลันตาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยวคุณภาพที่ให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวสีเขียว สิ่งแวดล้อม และ ความยั่งยืนในทุกมิติเพื่อให้เกิดการดำเนินการ และ สื่อสารเป็นสินค้า (Product) และ ตราสินค้า (Branding) ที่ชัดเจน และ พัฒนาเป็นจุดขายที่แตกต่างและโดดเด่นจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในที่สุด ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้ทิศทางการขับเคลื่อนหมู่เกาะลันตาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว

โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยครั้งนี้อาศัยฐานองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวสีเขียว จังหวัดกระบี่ และเป็นการร่วมขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบสีเขียว นั่นคือ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ภายใต้ปฏิญญา “Lanta Green Islands” ที่หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนได้ร่วมขับเคลื่อนมาเป็นระยะเวลานาน และเป็นพื้นที่ที่หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนได้ดำเนินการตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนในหมู่เกาะลันตามาเป็นปีที่ 5

ประมวลภาพ

TOP