ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญประชุมเสวนาวิทยาการระบาดทางสังคมกับสาธารณสุข (Social Epidemiology and Public Health) และทำการวิจัยเชิงพื้นที่และรับใช้สังคม (Area Based Collaborative Research and Socially-Engaged Scholarship) บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมกับหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการประชุมเสวนาวิทยาการระบาดทางสังคมกับสาธารณสุข (Social Epidemiology and Public Health) และทำการวิจัยเชิงพื้นที่และรับใช้สังคม (Area Based Collaborative Research and Socially-Engaged Scholarship) บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และผู้สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ สังเคราะห์ ประเมินค่า การคิดสร้างสรรในเชิงวิชาการ ตลอดถึงการวิเคราะห์และวิพากษ์ ในประเด็นของโมเดลวิทยาการระบาดทางสังคม (SOCEPID Model) ปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม (Social Determinant of Health) และวิทยาการระบาดทางสังคมกับสาธารณสุข

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณสุริษา หาญใจ โทร. 0 7567 2113 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

โครงการ / กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sap.wu.ac.th

TOP