ขอเชิญประชุมเสวนาวิทยาการระบาดทางสังคมกับสาธารณสุข (Social Epidemiology and Public Health) และทำการวิจัยเชิงพื้นที่และรับใช้สังคม (Area Based Collaborative Research and Socially-Engaged Scholarship) บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์