ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 36 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและภาระงานของตำแหน่ง
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าตอบแทน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. ลักษณะการจ้างงานและเงื่อนไขการจ้าง
5.1 กลุ่มตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ (เฉพาะทาง) ได้แก่ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค พยาบาลวิชาชีพ (RN) นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น กำหนดเงื่อนไขการบรรจุและการทดลองปฏิบัติงานดังนี้
(1) ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภายหลังถึงจะเรียกบรรจุได้
(2) มหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้องทดลองปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นเวลา 2 ปี หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง กรณีที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ
5.2 กลุ่มตำแหน่งปฏิบัติการ (ทั่วไป) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ พนักงานเภสัชกรรม ผู้ช่วยพยาบาล (PN) เจ้าหน้าที่เวชระเบียน พนักงานรังสีเทคนิค เป็นต้น กำหนดเงื่อนไขการบรรจุและการทดลองปฏิบัติงานดังนี้
(1) ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภายหลังถึงจะเรียกบรรจุได้
(2) มหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้องจัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี
5.3 กลุ่มตำแหน่งบริการ คือ ตำแหน่งงานที่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ พนักงานเปล พนักงานขับรถพยาบาล ผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการ เป็นต้น กำหนดเงื่อนไขการจ้างงานดังนี้
(1) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการรับสมัครสอบคัดเลือกและการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน
(2) จัดทำสัญญาจ้างทำงานและจ้างแบบเต็มเวลา ครั้งละ 6 เดือน

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
6.1 กรณีเป็นพนักงาน
ก. บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ ให้ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยลักษณ์
ข. บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ให้ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร
6.2 กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ให้ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และสิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป/ใบสมัครลูกจ้าง
ชั่วคราว ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ (ในตำแหน่งที่ 1, 2, 3, 4 และ 5)
7.4 สำนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าและใบแสดงผลการศึกษาอย่างละ 1 ฉบับ (ในตำแหน่งที่ 6, 7, 8, 9 และ 10)
7.5 สำนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 1 ฉบับ (ในตำแหน่งที่ 11, 12, และ 13)
7.6 ใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่งที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง) จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (เฉพาะตำแหน่งที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง) จำนวน 1 ฉบับ
7.8 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.9 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.10 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.11 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 200 บาท สำหรับตำแหน่งงานที่เป็นพนักงาน และในอัตราฉบับละ 100 บาท สำหรับตำแหน่งงานที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2559 – 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00–15.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2559 – 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
9.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่กำหนดและมีหลักฐานการสมัครตามประกาศเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามขั้นตอนที่ 2
9.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ และ/หรือสอบสัมภาษณ์ วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสมดังนี้
ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
(1)วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(2)วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง : ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค. ทดสอบปฏิบัติ : ทดสอบทักษะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ง. สอบสัมภาษณ์ : ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

10. การประกาศผลการคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
10.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว


 

เอกสารแนบท้าย
ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและภาระงาน

1.ตำแหน่ง เภสัชกร
กลุ่มงาน บริการทางการแพทย์  จำนวน 3 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตรา 20,000 บาท หลักสูตร 6 ปี อัตรา 23,000 บาท

เงินเพิ่มวิชาชีพ 10,000 บาท ต่อเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวที่นอกเหนือจากภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. ปริญญาตรี วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี หรือ 6 ปี) และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม
2. ผู้ที่มีวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรความชำนาญในวิชาชีพด้านใดด้านหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน(Job Description)

1. ให้บริการทางเภสัชกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อบรรลุผลผลการรักษา การป้องกัน การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ
2. ให้บริการทางเภสัชกรรม ในการจัดหายาและเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามนโยบายการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการคัดเลือกและการเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ และต้องจัดให้มีระบบในการกำกับดูแลและติดตามการใช้ยาและเวชภัณฑ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ทำการเตรียมยาสำหรับใช้ในโรงพยาบาล การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย หรือการเตรียมยาที่มีเทคนิควิธีเตรียมพิเศษ ภายใต้มาตรฐานและวิธีปฏิบัติ เพื่อการรักษา การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ
4. ให้การคุ้มครองผู้บริโภค โดยการตรวจวิเคราะห์และประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพและการบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการให้ได้มาตรฐาน อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ตลอดจนการดำเนินการสร้างเสริมศักยภาพผู้บริโภคในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้สามารถดูแลตนเองด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
5. ทำการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในการกำหนดแนวทาง การกำกับติดตาม และการประเมินผลทางวิชาการ เพื่อการพัฒนางานเภสัชกรรม และการคุ้มครองผู้บริโภค
6. จัดทำและพัฒนามาตรฐานเพื่อกำหนดแนวทาง และคู่มือทางเภสัชกรรมเพื่อการให้บริการทางเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค จากการใช้ยา สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย2.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงาน บริการทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,000 บาท

เงินเพิ่มวิชาชีพ 4,000 บาท ต่อเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวที่นอกเหนือจากภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. ปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา
2. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนหรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์
3. ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย3. ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค
กลุ่มงาน บริการทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,000 บาท

เงินเพิ่มวิชาชีพ 4,000 บาท ต่อเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวที่นอกเหนือจากภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. ปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

1. ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม
2. ร่วมปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข
3. ร่วมปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้รับบริการ
4. ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกำจัดกากกัมมันตรังสี เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
5. ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสีในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย4.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (RN)
กลุ่มงาน บริการทางการแพทย์ จำนวน 10 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,000 บาท

เงินเพิ่มวิชาชีพ 4,000 บาท ต่อเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวที่นอกเหนือจากภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใช้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่น ๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
5. สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
6. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและ ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย5. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน บริการทางการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,000 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านสาธารณสุข/วิทยาศาสตร์/พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับงาน ด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
2. สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
3. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
4. ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
5. ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
6. จัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7. ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัสเพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
8. ประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
10. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มงาน บริการทางการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 12,990 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา/พยาธิวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อนำไปประกอบการวินิจฉัยและรักษา
2. ช่วยปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์เซรุ่มผู้ป่วย ตัดชิ้นเนื้อ ตรวจชิ้นเนื้อ ช่วยเลี้ยงสัตว์ทดลอง สังเกตอาการสัตว์ทดลอง ช่วยผ่าตัดอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ทดลอง ช่วยหรือร่วมมือกับแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติงานวิเคราะห์วิจัยต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. สนับสนุนงานตรวจวิเคราะห์ วิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น เตรียมวัตถุที่จะชันสูตรหาจุลินทรีย์สารบางชนิด หรือสภาพของเนื้อเยื่อหรือเซลล์ของมนุษย์ หรือสัตว์ทดลอง ซึ่งเป็นสาเหตุอาการแห่งโรค หรือปัญหาสาธารณสุข
4. ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐาน
5. รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอต่อไป
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย7.ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม
กลุ่มงาน บริการทางการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 12,990 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

1. วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่า สาขาเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

1. ให้บริการในงานเภสัชกรรม การคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้ใช้บริการภายใต้การควบคุมกำกับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
2. ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น จัดเตรียมเคมีภัณฑ์ ภาชนะบรรจุเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตยา ปรุงยาทั่วไป สำหรับใช้ภายนอก และยารับประทาน ที่มีสูตรหรือส่วนผสมอย่างแน่นอนไม่ยุ่งยาก
3. บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม และการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
4. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
กลุ่มงาน บริการทางการแพทย์ จำนวน 7 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 11,590 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/การพยาบาล/การพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการทางการพยาบาลตามที่มาตรฐานกำหนด
2. ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะรุนแรงและเป็นอันตราย ภายใต้การกำกับตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การวัดปรอท สัญญาณชีพ การอุ้มยก
3. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะอยู่บนเตียง เก้าอี้หรือรถเข็น ชำระล้างทำความสะอาดผู้ป่วย การจัดเตรียมและให้อาหารผู้ป่วย ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย รวมถึงการสังเกตอาการ และศึกษาสาเหตุอาการผู้ป่วย เป็นต้น โดยได้ผ่านการอบรมเฉพาะด้านตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการ
4. บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานอาการผู้ป่วย เพื่อค้นหาสาเหตุ โดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์
5. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรคด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา
6. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
7. ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจากแพทย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานกำหนด
8. ร่วมกิจกรรมคุณภาพ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติการด้านช่วยเหลือพยาบาล เพื่อนำความรู้ วิทยาการใหม่ๆ มาใช้ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วย
9. ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการทางการพยาบาลหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
10. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือการพยาบาลแก่ผู้ป่วยกับผู้ปฏิบัติงานในทีมงาน เช่น การให้ความรู้ด้านสุขวิทยา และการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
11. ร่วมบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นทรัพยากรภายในหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน
12. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย9.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
กลุ่มงาน บริการทางการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 12,990 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

1. วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

1. ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพื่อการรักษา ดูแลสุขภาพผู้ป่วย
2. ให้บริการ จำแนกประเภทผู้ป่วย เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษากลุ่มเฉพาะโรคได้อย่างถูกต้อง
3. ให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
4. เก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย10.ตำแหน่ง พนักงานรังสีเทคนิค
กลุ่มงาน บริการทางการแพทย์

จำนวน 1 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงานสังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 12,990 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่า สาขารังสีวิทยา/รังสีการแพทย์/รังสีเทคนิค ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานการแพทย์และรังสีเทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ช่วยแพทย์และพนักงานรังสีเทคนิคในการตรวจทางรังสี
2. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการใช้และควบคุมเครื่องเอ็กซเรย์
3. บำรุง รักษา และดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เติมน้ำยาและเบิกน้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซเรย์
4. ค้นหา ยืม คืน ฟิล์ม เพื่อนำฟิล์มไปใช้ในการปฏิบัติงาน
5. ติดตามฟิล์ม เพื่อให้แพทย์อ่านผลได้ทันเวลาก่อนการผ่าตัด
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย11.ตำแหน่ง พนักงานเปล
กลุ่มงาน บริการทางการแพทย์

วิธีการสรรหา สรรหาจากภายนอก

จำนวน 2 อัตรา

สถานภาพการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 10,180 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา และเตรียมความพร้อมใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้สะอาด ปลอดภัย ในการให้บริการ เช่น รถเข็นนั่ง เปลนอน ถังออกซิเจน เสาน้ำเกลือ
เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการ
2. บริการต้อนรับและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยไปยังแผนกต่างๆ ภายในหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่ง รถเปลนอน ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยบริการกำหนด
3. ช่วยเหลือทีมผู้รักษาในการให้บริการผู้ป่วยกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน และร่วมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ทันสถานการณ์และเวลา
4. สรุปสถิติข้อมูลจากการปฏิบัติงานตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานบริการให้มีคุณภาพ
5. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6. ให้ข้อคิดเห็นหรือแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย12.ตำแหน่ง พนักงานขับรถพยาบาล
กลุ่มงาน บริการทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

สถานภาพการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 10,180 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ รถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไปหรือรถสาธารณะ
3. ไม่เป็นโรคประจำตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ติดสารเสพติดอันตราย
4. มีประสบการณ์ขับรถไม่ต่ำกว่า 2 ปี
5. หากมีเอกสารแสดงการผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือ มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ขับรถพยาบาลด้วยความระมัดระวังและเป็นไปตามมาตรา 75 ของพรบ.จราจร ทางบก พ.ศ.2522
2. ตรวจเช็ครถให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ตามมาตราฐานของรถประเภทนั้น ๆ
3. จัดทำระบบเอกสารบันทึกการตรวจเช็ค และรายงานความพร้อมใช้ของรถ
4. บันทึกเกี่ยวกับการบำรุงรักษา ตรวจสภาพรถตามมาตรฐาน
5. หากการตวจเช็ครถพบความผิดปกติ พนักงานขับรถจะต้องรายงานให้กับหัวหน้าหน่วยงานทราบเพื่อทำส่งซ่อม
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย13.ตำแหน่ง ผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการ
กลุ่มงาน บริการทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

สถานภาพการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 10,180 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือ ที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการช่วยเหลือและให้บริการเกี่ยวกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ
2. ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเก็บรักษา บำรุง ซ่อมแซม เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ เพื่อให้พร้อมในการใช้งาน
5. ตรวจรับสิ่งส่งตรวจจากหอผู้ป่วยโดยดูชื่อ-นามสกุล ชนิด และจำนวนสิ่งส่งตรวจให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


TOP