ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เสวนาวิชาการเรื่อง "อนาคตอารยธรรมอิสลามในยุคโลกาภิวัฒน์"

กลุ่มวิจัยอิสลามศึกษา มวล. ( ISWU ) จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตอารยธรรมอิสลามในยุคโลกภิวัตน์ (Future of Islamic Civilization in the Era of Globalization)" วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องระเบียนบรรณ 1 ศูนย์บรรณสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยวิทยากร รับเชิญ 3 ท่าน จาก Faculty of Human Ecology มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย

1. Assoc.Prof. Dr. Nurdeng Deuraseh
2. Assoc.Prof. Ahmad Tarmizi Talib
3. Prof. Dr. Ahmad Hariza Hashim


ไม่มีค่าลงทะเบียน

TOP