ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรกายภาพบำบัด และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/๒๕๕9 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/๒๕๕9 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรกายภาพบำบัด
ก. รายชื่อ
003 นายสิทธิชัย อร่ามเนตร
006 นางสาววรรณธิดา หนูยัง
100 นางสาวชญานี แก้วทอง

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 268 อาคารวิชาการ 2 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ก. รายชื่อ
001 นางสาวสุรีรัตน์ เหลาทอง
002 นางสาวอรอุมา เกิดทองมี
004 นางสาวเกสร ทองคำ
005 นายประวิตร ดารากัย
007 นายธัชพงศ์ คลิ้งเคล้า
008 นางสาวสุณัฎฐิญา รักหอม
010 นายอดิศักดิ์ หวานใจ
101 นายกัณตภรณ เสือขำ

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 268 อาคารวิชาการ 2 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP