ข่าวสมัครงาน

ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/๒๕๕9 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/๒๕๕9 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
001 นางสาวขนิษฐา ดือเระ
002 นางสาวสุภัทรา เหมทานนท์
003 นางสาวเพ็ญนภา เอกาพันธ์
004 นางดาราณี พยัคฆมาศ
005 นางสาวปิยะวรรณ สังด้วงยาง
006 นางสาวณัฐปภัสร์ พรหมสวัสดิ์
007 นางสาวอมรรัตน์ สกุลรัตน์
008 นางสาวชญาษร จุลิรัชนีกร
009 นางสาววรรณวิมล นาคะ
010 นายเบญจพล วรรณถนอม
011 นางสาวฉมธร ชูช่วยสุวรรณ
012 นางสาวกนกวรรณ คำรณ
013 นางสาวณัฐฐานิตย์ คะเชนทร์
014 นางสาวธิติญา มีแต้ม
015 นายชนินทร์ ผ่องแผ้ว
016 นางสาวฐิติมา สีขาว
017 นายณัฐวุฒิ รักษ์ชู
018 นายกฤษณกร สิงคมาศ
019 นายวสันต์ นันทกาล
020 นางสาวกัลยาณี เกตุแก้ว
021 นางสาวปิยะนันท์ นิภานันท์
022 นางสาวจริยา กาลานุสนธิ์
023 นายริฎวัน อุเด็น

ข. กำหนดการสอบ
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ดังนี้
- เวลา 08.30 สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครหมายเลขประจำตัวสอบ 001-012
- เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครหมายเลขประจำตัวสอบ 013-023


TOP