ข่าวทั่วไป

แจ้งปิดให้บริการศูนย์หนังสือฯและ WU Souvenir Shop

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อาคารเรียนรวม 5 และ WU Souvenir Shop ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากบุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงานนอกพิ้นที่ โดยจะเปิดให้บริการปกติในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TOP