ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรกายภาพบำบัด และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/๒๕59 สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ในตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรกายภาพบำบัด จำนวน 3 ราย และตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 8 ราย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรกายภาพบำบัด
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาววรรณธิดา หนูยัง
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวชญานี แก้วทอง

2. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายธัชพงศ์ คลิ้งเคล้า
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นายประวิทย์ ดารากัย

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP