ข่าวทั่วไป

ประกาศขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษา

ด้วยส่วนพัสดุมีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาลักษณานิเวศ ดังรายการต่อไปนี้
1.ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บานเปิด ราคาตู้ละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
2.โต๊ะอ่านหนังสือไม้ ราคาตัวละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
3.เก้าอี้พลาสติก ราคาตัวละ 80 บาท (แปดสิบบาทถ้วน)
4. ตู้เสื้อผ้าไม้ 2 บานเปิด ราคาตู้ละ 400 บาท

กำหนดเวลาการขาย
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป
-หอพักลักษณานิเวศ 1 และ 11
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
-ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น หอพักลักษณานิเวศ 4 ,7 และ 13
-ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น หอพักลักษณานิเวศ 2 ,3 และ 5

ขั้นตอนการขาย
1.ผู้ซื้อลงชื่อรับบัตรคิวและใบสั่งซื้อพัสดุ
2.เจ้าหน้าที่เรียกรายชื่อตามลำดับคิว (รอบละ 10 คิว กำหนดเวลาเลือกรอบละ 10 นาที )
3.ผู้ซื้อเลือกพัสดุที่ต้องการซื้อ
4.ผู้ซื้อยื่นใบสั่งซื้อพัสดุพร้อมชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการซื้อ (จำกัดรายการละไม่เกิน 5 ชิ้นต่อคน)
5.ผู้ซื้อขนย้ายพัสดุที่ตนเองสั่งซื้อมา ณ จุดที่กำหนดเพื่อรอตรวจสอบ
6.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนตามใบสั่งซื้อพัสดุและให้ผู้ซื้อลงชื่อรับพัสดุและต้องดำเนินการขนย้ายออกจากหอพักทันที
สินค้าที่สั่งซื้อแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับคืนทุกกรณี

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณา มัคราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ โทรศัพท์ 0 7567 3779

 

ภาพประกอบครุภัณฑ์

โต๊ะอ่านหนังสือไม้

 

ตู้เหล็ก

ตู้เสื้อผ้าไม้หอพัก

เก้าอี้หอพัก 3

เก้าอี้หอพัก 2

เก้าอี้หอพัก 1


TOP