ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัล Best Paper Award จากงานประชุมวิชาการ IEEE ROMA 2016

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2016 IEEE International Symposium on Robotics and Manafacturing Automation จัดโดยสมาคม Robotics & Automation Society สถาบันวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE Society, Malaysia Chapter) ณ เมืองอิโปห์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา และได้รับรางวัล Best Paper Award ในบทความวิจัยชื่อเรื่อง "Development and Evaluation of Multi-Stage Phase-Controlled Converter for Magnetron Driver"

TOP