ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัล Best Paper Award จากงานประชุมวิชาการ IEEE ROMA 2016