ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการตัดสินออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และแบนเนอร์ (Banner) "การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 (14th TMO)"

ประกาศผลการตัดสินการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และแบนเนอร์ (Banner) "การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 (14th TMO)" เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อ และกิจกรรมต่างๆ ของการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ซึ่งประกาศให้เข้าร่วมแข่งขันและปิดการส่งผลงาน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 14 ผลงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานจากทีมของ นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสน และ นางสาวพรพรรณ จันทร์เจริญ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานจากทีมของ นางสาวศุภสุตา ไอยราคม, นายซอฟรอน สาและ, นางสาวอภิญญา ทิศมาตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานจากทีมของ นางสาวนัศริน อับดุลเลาะ และนางสาวสุนิษา มะยะเฉียว

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการจะดำเนินการประสานงานไปยังผู้ผ่านการประกวด เพื่อรับรางวัลต่อไป

TOP