ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลือกใช้สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 1

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 1 สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรที่ปฏิบัติงานสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 2,200 บาท (ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน และ ค่าอาหารว่าง)
-สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 ธันวาคม 2559 รับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่านเท่านั้น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 0 7567 3532
2. คุณกฤษฎา ศรีสว่าง โทรศัพท์ 0 7567 3509

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดกำหนดการ
ดาวน์โหลดแนะนำข้อมูลที่พัก  


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP