ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานธุรการ โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/๒๕๕9 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดโครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ดินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/๒๕๕9 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายกรุง กังเส้ง
002 นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
003 นางสาวจันทิมา คลิ้งเชื้อ
004 นายอภิสิทธิ์ อาดหมาด
005 นางสาวนพรัตน์ รักชอบ
006 นางสาวนิชาภัทร รัญจวน

2. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP