กลุ่มวิจัยการสร้างแบบจำลองทางทฤษฎีและการคำนวณ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ