ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาล

การคัดเลือกยา (drug selection) เข้าโรงพยาบาล เป็นกระบวนการพิจารณา และคัดสรรผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จึงจัดว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เภสัชกรจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกยา ซึ่งต้องคำนึงหลายประเด็น ได้แก่ ประโยชน์ของยาในการนำไปใช้ทางคลินิก ประสิทธิภาพและความปลอดภัย คุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ยา รวมไปถึงราคายา นอกจากนี้จะต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาที่จะต้องจัดซื้อ โดยอ้างอิงจากหลักวิชาการ ดังนั้น เภสัชกรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ที่ดีพอ และสามารถอ่านและแปลผลรายงานข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการพิจารณาด้านราคายา เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกยามีประสิทธิภาพสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด เล่งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Crucial Aspects for Hospital Drug Selection ขึ้นในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ ในการนี้ ดร.ภก.สุริยัน เต็งใหญ่ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อเรื่อง "Reading Bioequivalence Data Like an Expert" ซึ่งการศึกษาชีวสมมูลจัดเป็นการศึกษาที่จำเป็นในการเปรียบเทียบยาสามัญและยาต้นแบบ สำหรับประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยา กิจกรรมนี้นอกจากจะส่งเสริมการผลิตงานบริการวิชาการของสำนักวิชาฯ ยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์สำนักวิชาฯ เนื่องโอกาสครบรอบ 10 ปี และเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP