ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว นายช่างเทคนิค และพนักงานขับรถยนต์ โครงการเตาเผาขยะติดเชื้อ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 14/๒๕๕9 สังกัดโครงการเตาเผาขยะติดเชื้อ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 14/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

1.1 รายชื่อ
002 นายสุรศักดิ์ คุ้มเดช
1.2 การทดสอบ
(1) สอบปฏิบัติ : ซ่อมปั๊มน้ำแรงดันสูงเปลี่ยนตลับลูกปืนแกนมอเตอร์
ปั๊มน้ำ และการใช้งานแผงควบคมุการเผาของเตาเผาขยะ


(2) สอบสัมภาษณ์
1.3 กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

2.1 รายชื่อ
001 นายจรุง สุขแสน


2.2 การทดสอบ
(1) สอบปฏิบัติ : สอบขับรถยนต์ที่ใช้ ขน ถ่าย ขยะติดเชื้อ และการเก็บขยะติดเชื้อบรรจุลงในภาชนะที่กำหนด
(2) สอบสัมภาษณ์
2.3 กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP