ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการ “ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์” โดยร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดกิจกรรมแถลงข่าว พบปะสื่อมวลชน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์” ในครั้งนี้ เป็นโครงการของส่วนประชาสัมพันธ์ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ สร้างการรู้จักทำความเขาใจและสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียน นักเรียนและสื่อมวลชน ในพื้นที่เป้าหมาย ในครั้งนี้ได้เข้าร่วงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้ที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา และผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง 11 สำนักวิชา และเกณฑ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่ นักเรียน ครูแนะแนว และผู้ที่สนใจโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และนางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนและแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้น ณ หอประชุม ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานซึ่งมีสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 30 ท่าน และต่อจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดเชียงใหม่ Fm93.25 Mhz นอกจากนี้ได้เดินทางไปพบปะผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว และนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และเข้าเยี่ยมนำเรียนข้อมูลความก้าวหน้าพัฒนาการมหาวิทยาลัยและเกฌฑ์การรับนักศึกษาต่อ นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการ (สพม.34) อีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP