ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech เผยแพร่ 87 บทความครบ 12 เล่ม ในปี 2559

Walailak Journal of Science and Technology เป็นวารสารรายเดือนจากมหาวิทยาลัยไทยเพียงวารสารเดียวที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus (Quartile 2 สาขา Multidisciplinary) ได้เผยแพร่ครบ 12 เล่มในปี 2559 แล้ว เป็นการออกรายเดือนต่อเนื่องมา 3 ปี 36 ฉบับ (ก่อนหน้านั้น 10 ปี ออกปีละ 2-6 ฉบับ)

ในปี 2559 แต่ละเล่มตีพิมพ์ประมาณ 7 บทความที่มีแก่นเรื่อง (Theme) ดังต่อไปนี้
Vol. 13 No. 1 January 2016: Biotechnology
Vol. 13 No. 2 February 2016: Animal Production and Entomology
Vol. 13 No. 3 March 2016: Food Technology
Vol. 13 No. 4 April 2016: Health Scieces
Vol. 13 No. 5 May 2016: Applied Mathematics and Statistics
Vol. 13 No. 6 June 2016: Information Technology
Vol. 13 No. 7 July 2016: Fisheries Sciences
Vol. 13 No. 8 August 2016: Mechanical and Structural Engineering
Vol. 13 No. 9 September 2016: Botany, Wildlife and Coastal Research
Vol. 13 No. 10 October 2016: Pharmacy and Phamaceutical Sciences (ฉบับพิเศษ ครบรอบ 10 ปีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
Vol. 13 No. 11 November 2016: Applied Chemistry
Vol. 13 No. 12 December 2016: Gems, Ceramics and Polymers

บทความทั้งหมดจำนวน 87 เรื่อง สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/archive แบ่งเป็นบทความจากต่างประเทศ 28 เรื่อง และบทความจาก 16 มหาวิทยาลัยไทยรวม 59 เรื่อง (6 เรื่อง เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ต้นฉบับบทความเหล่านี้ โดยส่วนใหญ่ส่งมายังวารสารเพื่อพิจารณาและประเมินตั้งแต่ปี 2558 ร่วมกับต้นฉบับอื่นๆ ทั้งหมด 419 เรื่อง ทำให้วารสารมีอัตราการตอบรับตีพิมพ์ (Acceptance Ratio) ในปีนี้ประมาณ 20%

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/archive

TOP