ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech เตรียมการตีพิมพ์ 12 เล่มในปี 2560

ในขณะนี้ Walailak Journal of Science and Technology ได้ประเมิน (Reviewed) และตอบรับ (Accepted) บทความที่ส่งและแก้ไข เพื่อเตรียมตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2560 แล้วจำนวน 74 บทความ โดยมีแผนการออกรายเดือน 12 เล่มที่มีแก่นเรื่อง (Theme) ดังต่อไปนี้

Vol 14 No 1 January 2017: Healthcare (บรรณาธิการประจำฉบับ ผศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์)
Vol 14 No 2 February 2017: Heat Transfer
Vol 14 No 3 March 2017: Plant Sciences and Microbiology
Vol 14 No 4 April 2017: Communication and Information Technology
Vol 14 No 5 May 2017: Materials and Thermal Engineering
Vol 14 No 6 June 2017: Engineering Mathematics and Image Processing
Vol 14 No 7 July 2017: Agriculture and Environmental Technology
Vol 14 No 8 August 2017: Food and Pharmaceutical Sciences
Vol 14 No 9 September 2017: Special Issue on Information Technology (บรรณาธิการรับเชิญ ดร. สลิล บุญพราหมณ์)
Vol 14 No 10 October 2017: Sport and Health Sciences
Vol 14 No 11 November 2017: Special Issue on Sustainable Agriculture and Agroindustry (บรรณาธิการรับเชิญ รศ. ดร. นฤมล มาแทน)
Vol 14 No 12 December 2017: Special Issue on Nursing


ต้นฉบับบทความเหล่านี้ ส่วนใหญ่ส่งมายังวารสารเพื่อพิจารณาและประเมินในปี 2559 ร่วมกับต้นฉบับอื่นๆ มากกว่า 800 เรื่อง ทำให้วารสารมีอัตราการตอบรับตีพิมพ์ (Acceptance Ratio) ลดลงเหลือประมาณ 10%

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อบทความที่จะตีพิมพ์ในปี 2560 และดาวน์โหลดบทความจากวารสารในรอบ 13 ปีที่ผ่านมาเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในการวิจัย ได้จาก http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/archive

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/archive

TOP