ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วม 4 หน่วยงานภาครัฐ เดินหน้าโครงการโคแม่พันธุ์และโคขุน (ศรีวิชัย) ประชารัฐ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการโคแม่พันธุ์และโคขุน (ศรีวิชัย) ประชารัฐ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนชาวบ้านผู้เลี้ยงโค เข้าร่วมศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำ “โครงการแม่พันธุ์และโคขุน (ศรีวิชัย) ประชารัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่มหาวิทยาลัยและชุมชนรายรอบให้เป็นผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์และโคขุนมืออาชีพ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนตามนโยบายประชารัฐ ตลอดจนเป็นสถานีวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโคแม่พันธุ์และโคขุน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรที่สนใจทางด้านการเลี้ยงโคดังกล่าวเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยมีการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวร่วมกับ 4 ภาคส่วน ประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะผู้จัดโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในฐานะผู้ให้สินเชื่อ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน

ทั้งนี้ ข้อสรุปจากการประชุมทั้ง 4 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เห็นด้วยและยินดีร่วมมือและให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค โดยสิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการหลังจากนี้คือการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร การพัฒนาแม่พันธุ์ให้ดีขึ้น และการจัดหลักสูตรอบรมให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการเดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย

“ มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา โครงการแม่พันธุ์และโคขุน(ศรีวิชัย) ประชารัฐ ให้เป็นสถานีวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแม่พันธุ์และโคขุน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงโคขุน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยในขณะนี้มีเกษตรกรจากชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและชุมชนรายรอบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว 78 ราย โดยมีแม่โคเข้าร่วมโครงการแล้ว 330 ตัว ” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวในตอนท้าย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด สว่นประชาสัมพันธ์

TOP