ข่าวสุขภาพและกีฬา

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามร่วม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนางานด้านกีฬาให้เจริญก้าวหน้าอย่างรอบด้าน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายมาโนช เสนพงศ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เจริญก้าวหน้าอย่างรอบด้าน โดยมี คณาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์การลงนามครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการพัฒนาศักยภาพในด้านการศึกษาวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬาและกิจกรรมต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานทางด้านกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

โดยขอบเขตกิจกรรมของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ 1.ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ในการบริหารจัดการและดำเนินการทางด้านพัฒนาศักยภาพให้แก่นักกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชและบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ความร่วมมือในด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาโครงการวิจัย เสนอโครงการและดำเนินงานวิจัยร่วมกัน 3. ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องทางการกีฬาให้กับนักศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานของนักกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อไปข่าว โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
ภาพ โดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP