ข่าวเด่น

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พบอธิบดีกรมทางหลวง เพื่อหารือโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 401 รองรับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบนายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องรับรองกรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา ในการนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ปรึกษาหารือโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 401 ช่วงทางแยกเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อรองรับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีแผนจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปี 2563 จำนวน 419 เตียง คาดว่าจะมีผู้ป่วยมารับบริการมากกว่า 500,000 คนต่อปี และจะขยายการให้บริการในระยะถัดไปเป็นขนาด 750 เตียง รองรับผู้ป่วยที่มารับบริการปีละ 1,000,000 คน

สำหรับโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 401 ช่วงทางแยกเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการของโครงการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ในวงเงินงบประมาณ 310 ล้านบาท โดยมีแขวงการทางนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งการเข้าพบอธิบดีกรมทางหลวงในครั้งนี้ก็เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้บรรจุโครงการดังกล่าวในแผนดำเนินการของกรม เพื่อทำการสำรวจออกแบบสำหรับการของบประมาณก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การจราจรสามารถรองรับผู้ป่วยและญาติที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยความสะดวกและปลอดภัย

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP