รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) ถึง 31 ม.ค. 60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี