ข่าวการศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.เอก (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2203, 0-7567-22

2. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3, 089-6521251


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-Phd59.php

TOP