ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาจาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนวิเทศน์สัมพันธ์และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ระหว่างสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ Edith Cowan University (ECU) ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ รองคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ และอาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท อาจารย์จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลส่วนวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ

โครงการนี้เป็นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ระหว่างสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ Edith Cowan University (ECU) ประเทศออสเตรเลีย ได้เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีนักศึกษาเดินทางมาแลกเปลี่ยนแล้วจำนวน 16 รุ่น ซึ่งมีกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างวันที่ 14-27 พฤศจิกายน 2559 สำหรับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ เน้นการศึกษาเรียนรู้ทั้งทางวิชาการ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลส่วนวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า ส่วนวิเทศสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดกิจกรรมตามเทศกาลเสมอมา และในปีงบประมาณ 2560 นี้ ยังได้ดำเนินโครงการ International Buddy Program ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ

เนื่องจากในวันนี้เป็นวันสำคัญตามคติความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จึงได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงเนื่องในวันลอยกระทง โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษา (ECU) ประเทศออสเตรเลีย ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยรูปแบบกิจกรรม นักศึกษา (ECU) ประเทศออสเตรเลีย ได้ออกแบบกระทงร่วมกับนักศึกษาจากโครงการ International Buddy มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาจาก State University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย และนักศึกษาปริญญาเอกสัญชาติฟิลิปปินส์และการประกวดกระทงสวยงามในช่วงท้ายกิจกรรมอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP