ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 16/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 16/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ ดังนี้

ก. รายชื่อ

001 นางสาวทิพากร สุวรรณรัตน์
002 นางสาวปุญญิศา ประทุมเนตร
003 นางสาวผกากรอง ทองแกมนาค
004 นางสาวพิมภาภรณ์ แสนเสนาะ
005 นางสาวปนัสยา กัณหกุล
006 นายราเชนทร์ คุ้มสังข์
007 นางสาวบุษราคัม คงชู
008 นายธีรเดช ถิ่นเสมอ
009 นางสาวพนิดา เอ่งฉ้วน
010 นางสาวขนิษฐา สุวรรณวิโก
011 นายโสรัจจ์ นนทศักดิ์
012 นางสาวรัชมล วิธุวัฒนา
013 นางสาวมัญชุพร อินทวงศ์
014 นางสาวฐิตมาภรณ์ ศรีจันทร์
015 นางสาวลลิตา บุหลาด
100 นางสาวธนพร หีดจันทร์
101 นางสาวสุพรรษา เครือจันทร์
102 นางสาวอรวีร์ ทองเก้า


ข.กำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 268 อาคารวิชาการ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่ง ผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ

TOP