ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รุกงานบริการวิชาการต้อนรับการมาเยือนของคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรังเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จำนวน 34 คน ภายใต้การนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินุช สุจริต เข้าร่วมฟังการบรรยายในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาของสถาบันก่อนที่จะลงสนามในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในอนาคต และในช่วงบ่ายคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันดังกล่าวได้เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์งานและกระบวนการดำเนินการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา บรรยายในหัวข้อดังกล่าวและได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องสหกิจศึกษาระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาเพื่อเชื่อมความร่วมมือระหว่างกันทางด้านสหกิจศึกษาและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง นับเป็นงานบริการวิชาการที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ตระหนักและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าในทุกระดับในอนาคต

ประมวลภาพ

TOP