ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รุกงานบริการวิชาการต้อนรับการมาเยือนของคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง