ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.สมใจ หนูผึ้ง ได้รับเชิญให้บรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RT14ผศ.สมใจ หนูผึ้ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ได้รับเชิญให้บรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “14th Annual Roundtable Conference on Sustainable Palm Oil (RT14)” ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2559 หัวข้อเรื่อง “Global and Local Sustainable Certification Systems: Factors Influencing the Adoption of GAP and RSPO by Oil Palm Smallholder Farmers in Thailand” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อ Sustainable Pathways for the Thai Palm Oil Sector การบรรยายในส่วนนี้ มีผู้ร่วมบรรยายในหัวข้อที่แตกต่างกันจาก Wageningen University and Research อีกจำนวน 4 ท่าน และ ผศ.ดร.วาริช เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื้อหาในการบรรยายครั้งนี้ของ ผศ.สมใจ เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ทำร่วมกับ Prof. Dr. Peter Oosterveer จาก Environmental Policy Group, Wageningen University and Research, ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นงานวิจัยในโครงการ Towards Environmentally Sustainable and Equitable Palm Oil (SUSPENSE: Sustainable Palm Oil = Environmentally Sustainable and Equity) โดยได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจาก Interdisciplinary Research and Education Fund (INREF) ประเทศเนเธอร์แลนด์

ผลงานวิจัยดังกล่าว มีเป้าหมายมุ่งที่จะกำหนดแนวทางพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย ซึ่งมีประมาณ ร้อยละ 80 ของประเทศ ทำการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานในระดับสากลที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน (มาตรฐาน RSPO: Roundtable on Sustainable Palm Oil) และกรอบมาตรฐานระดับประเทศที่สนับสนุนโดยภาครัฐ (GAP: Good Agricultural Practice) ซึ่งหลังจากการบรรยายดังกล่าว ผศ.สมใจ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สนับสนุนมาตรฐานทั้งสองดังกล่าว ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแนวทางและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาดำเนินการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างอย่างยืนในระดับประเทศต่อไป

งาน RT เป็นงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนทั้งระบบ ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยมีการหมุนเวียนสถานที่จัดงานไปยังประเทศต่างๆ ที่มีการผลิตปาล์มน้ำมันมากที่สุด 3 ลำดับในโลก ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย โดยมี Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) เป็นองค์กรหลักเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ซึ่งปีนี้ จัดเป็นครั้งที่ 14 (RT14) ณ ประเทศไทย ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้าร่วมกล่าวถึงสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศไทยในงานครั้งนี้ด้วย งาน RT14 ในปีนี้มีผู้ร่วมบรรยายทั้งหมด 86 ท่าน โดยมีคนไทยเพียงจำนวน 3 ท่านที่เป็นผู้ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยาย และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนตลอดโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ทั้งหมดกว่า 750 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.rt14.rspo.org/

TOP