ข่าวเด่น

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยในด้านต่างๆรวมทั้งพระราชกรณียกิจด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้าร่วมกว่า 600 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรีโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกฤษฎา แก้วประสิทธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนางสาวเนตรชนก ภูมิลา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ตัวแทนนักศึกษา กล่าวคำถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า “ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างใหญ่หลวงนั้น ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรและเพื่อความเจริญวัฒนาถาวรของประเทศไทย จนเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยและประชาคมโลก รวมทั้งพระอัจริยภาพและพระราชกรณียกิจในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระปรีชาสามารถ ในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรมและปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน อาทิ โครงการฝนหลวง โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการพลังงานทดแทนจากไบโอดีเซล โครงการพัฒนาปาล์มน้ำมัน โครงการการแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงการแก้มลิงและคลองระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบและสงขลา โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น และพระราชกรณียกิจอื่นๆอีกมากมายที่มิอาจกล่าวถึงได้ทั้งหมด ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไป ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้”

จากนั้นคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP